Sporządzanie aktu notarialnego

Do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne są wymagane dokumenty, dzięki którym będziemy w stanie przygotować się do przeprowadzenia każdej czynności notarialnej. Przypominamy, aby za każdym razem mieli Państwo ze sobą ważny dokument potwierdzający tożsamość – mowa o dowodzie osobistym lub paszporcie zawierającym numer PESEL.

Dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego

Poniżej dostępna jest lista wymaganych dokumentów do sporządzenia wybranego aktu notarialnego.

Podstawowe dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości lub umowy darowizny, to:

  • w przypadku lokalu – podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, na podstawie którego dotychczasowy właściciel nabył lokal) oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach; 

segregatory na półce

  • w przypadku gruntów, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych – podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, na podstawie którego dotychczasowy właściciel nabył grunt), wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie o lasach.

Do przygotowania umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niezbędne jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie oraz przydział lub wypis aktu notarialnego – na podstawie którego zostało nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W celu odrzucenia spadku należy przedstawić skrócony odpis aktu zgonu zmarłego, a do aktu poświadczenia dziedziczenia – skrócony odpis aktu zgonu zmarłego wraz z odpisami aktów stanu cywilnego spadkobierców, a także testament.

Jeśli chcą Państwo sporządzić umowę małżeńskiej rozdzielności majątkowej, należy przygotować skrócony odpis aktu małżeństwa

Wykaz niezbędnych dokumentów do sporządzenia umów notarialnych może ulec zmianie po zapoznaniu się notariusza z wyżej wymienionymi materiałami dostarczonymi przez stronę. Po analizie tych informacji – notariusz informuje interesantów o ewentualnej konieczności dostarczenia innych wymaganych zaświadczeń lub odpisów oraz wyjaśnia, z których placówek należy je uzyskać. Po uzyskaniu kompletu informacji – pracownicy kancelarii w ciągu 2-3 dni przygotowują akt notarialny, który zostanie odczytany i podpisany w dogodnym dla Państwa terminie. 

Kancelaria notariusz Olgi Andrzejewskiej świadczy również usługi w zakresie sporządzania aktów notarialnych związanych z udzielaniem pełnomocnictw, przyjmowaniem lub odrzucaniem spadków, sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, majątkowych umów małżeńskich, a także innych czynności notarialnych, takich jak na przykład poświadczanie podpisów oraz kopii dokumentów.