Wymagane dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego

Poniżej dostępna jest lista wymaganych dokumentów do sporządzenia wybranego aktu notarialnego. Należy pamiętać, że do przeprowadzenia każdej czynności notarialnej niezbędny jest ważny dokument tożsamości osoby biorącej udział w tej czynności.

Podstawowe dokumenty potrzebne do sporządzenia:

  • umowy darowizny lub sprzedaży nieruchomości:

- w przypadku lokalu: podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, na podstawie którego dotychczasowy właściciel nabył lokal) oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach;

- w przypadku gruntów, zarówno zabudowanych jak i niezabudowanych: podstawa nabycia (wypis aktu notarialnego, na podstawie którego dotychczasowy właściciel nabył grunt), wypis z rejestru gruntów, zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie o lasach;

 

  • umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie oraz przydział lub wypis aktu notarialnego, na podstawie którego zostało nabyte spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;

  • odrzucenia spadku:

- odpis skrócony aktu zgonu zmarłego;

  • aktu poświadczenia dziedziczenia:

- odpis skrócony aktu zgonu zmarłego, odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców, testament (jeżeli został sporządzony przez zmarłego);

  • rozdzielności majątkowej małżeńskiej:

- odpis skrócony aktu małżeństwa.

Wykaz niezbędnych dokumentów może jednak ulec zmianie po zapoznaniu się notariusza z wyżej wymienionymi materiałami dostarczonymi przez stronę. Po analizie tych danych, notariusz informuje interesantów o ewentualnej konieczności dostarczenia innych wymaganych zaświadczeń lub odpisów oraz wyjaśnia, z których placówek należy je uzyskać. Po uzyskaniu kompletu informacji pracownicy kancelarii w ciągu 2-3 dni przygotowują akt notarialny, który zostanie odczytany i podpisany w dogodnym dla Państwa terminie. 

Kancelaria notariusz Olgi Andrzejewskiej świadczy również usługi w zakresie sporządzania aktów notarialnych związanych z udzielaniem pełnomocnictw, przyjmowaniem lub odrzucaniem spadków, sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, majątkowych umów małżeńskich, a także innych czynności notarialnych, takich jak na przykład: poświadczanie podpisów oraz kopii dokumentów.