Czynności notarialne w Olsztynie

Nasza kancelaria odpowiada za czynności notarialne w Olsztynie opierające się przede wszystkim na sporządzaniu protokołów dziedziczenia, czyli protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentu, przy którym muszą być obecne wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami – a także:

 • przygotowywaniu aktów notarialnych w przypadku wymogów wynikających z przepisów prawa lub woli stron – zazwyczaj dotyczących kwestii finansowych związanych z nieruchomościami, dziedziczeniem lub zawarciem związku małżeńskiego;
 • podejmowaniu czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego, czyli dokumentu pozwalającego obywatelom Unii Europejskiej na sprawne wykazywanie tytułu prawnego do spadku;
 • spisywaniu protokołów z walnych zgromadzeń stowarzyszeń lub spółek, a także związanych z m.in. kwestiami dziedziczenia;
 • podejmowaniu czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem – zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony przez samego przedsiębiorcę przed jego śmiercią lub przez spadkobierców ustawowych i testamentowych.

Ponadto zajmujemy się sporządzaniem notarialnych umów sprzedaży na podstawie dostarczonych dokumentów – zgodnie ze sposobem, ustaloną kwotą oraz terminami zapłat i odbiorów. 

Pozostałe czynności notarialnych

Pozostałe czynności notarialne dokonywane są po wcześniejszym telefonicznym, elektronicznym lub osobistym uzgodnieniu ich terminów.

Notariusz ma prawo poświadczać własnoręczność podpisu stron, a także zgodność dokumentów ze stanem faktycznym. Ponadto zajmuje się przyjmowaniem na przechowanie:

 • pieniędzy;
 • papierów wartościowych;
 • dokumentów;

A także sporządzaniem:

 • protestów weksli i czeków (czyli faktów niezapłacenia weksli lub czeków);
 • wypisów;
 • odpisów;
 • wyciągów dokumentów;
 • projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
Figurka Temidy

Akty notarialne

Czytaj więcej...
Młotek sędziowski i waga

Poświadczenia

Czytaj więcej...
pieczątka - testament

Sporządzanie testamentu

Czytaj więcej...
Białe filary

Inne czynności

Czytaj więcej...