Sporządzanie testamentu

Sporządzanie testamentu u notariusza należy do najbezpieczniejszych metod zapisania majątku wskazanym osobom – tym bardziej że można w nim zawrzeć tzw. zapis windykacyjny, dzięki któremu w chwili odejścia spadkodawcy majątek automatycznie przechodzi na rzecz spadkobiercy. Testament sporządzany jest przez notariusza na podstawie ostatniej woli testatora. Do jednego z obowiązków notariusza należy weryfikacja tożsamości osoby zlecającej spisanie testamentu, a także sprawdzenie, czy działa on z własnej – nieprzymuszonej – woli.

Nasza kancelaria sporządza akty notarialne także dla drugiej strony. Pomagamy spadkobiercom w przygotowywaniu umów odrzucenia spadku, a także aktu poświadczenia dziedziczenia, czyli formy stwierdzenia nabycia spadku.

Umowy notarialne z zakresu prawa spadkowego

Kancelaria dokonuje umów notarialnych z zakresu prawa spadkowego, sporządzając:

  • testamenty;

testament i pieczątka

  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia;
  • protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu;
  • akty poświadczenia dziedziczenia;
  • umowy zbycia spadku i działu spadku.

 

Nasza kancelaria zajmuje się także podejmowaniem czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem – zarząd sukcesyjny może zostać ustanowiony przez samego przedsiębiorcę przed jego śmiercią lub przez spadkobierców ustawowych i testamentowych.

Europejskie poświadczenie spadkowe

Podejmujemy czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, czyli dokumentu pozwalającego obywatelom Unii Europejskiej na sprawne wykazywanie tytułu prawnego do spadku.

Prawem właściwym dla spraw dotyczących spadku jest prawo państwa. Co to oznacza w praktyce? Przepisy odnoszące się do dziedziczenia – obowiązujące w danym państwie są nadrzędne względem kraju, z którego pochodzi spadkodawca. Oznacza to, że jeśli testator zmarł w Niemczech, to do rozstrzygnięcia spraw związanych z dziedziczeniem mają zastosowanie przepisy prawa niemieckiego. Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość zastrzeżenia w testamencie, że potencjalni spadkobiercy mają dziedziczyć według prawa lokalnego. O fakcie tym informujemy każdego testatora odwiedzającego naszą kancelarię.