Poświadczenia

W zakresie usług oferowanych przez kancelarię jest również dokonywanie poświadczeń. Dotyczą one:

  • własnoręczności podpisu:

czynność notarialna poświadczenia własnoręczności podpisu polega na złożeniu w obecności notariusza własnoręcznego podpisu, przez oznaczoną, wylegitymowaną osobę na okazanym dokumencie lub, jeżeli podpis został złożony wcześniej, uznaniu podpisu tej osoby jako własny. Notariusze upewniają się, czy strona składająca podpis jest świadoma ewentualnych skutków prawnych. Poświadczenie własnoręczności podpisu dotyczy różnych dokumentów: umów sprzedaży, wzorów podpisów, pełnomocnictw czy dokumentów prywatnych;

 

  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem:

czynność notarialna poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem polega na potwierdzeniu zgodności treści dokumentu z oryginałem. Na pierwszym etapie notariusz stwierdza oryginalność dokumentu. Następnie wykonuje jego kopię. Może stwierdzić zgodność całkowitą bądź częściową. Poświadczenie tego typu dotyczy w głównej mierze: świadectw dojrzałości, dyplomów oraz pełnomocnictw;

 

  • daty okazania dokumentu:

czynność notarialna poświadczenia daty okazania dokumentu za datę pewną polega na sporządzeniu dokumentu zawierającego oświadczenie woli strony, opatrzeniu go datą i potwierdzeniu przez notariusza. Celem jest wykazanie, że strona dokonała czynności prawnej najpóźniej w tej dacie. Poświadczenie tego typu stosuje się w sytuacji, gdy ustawa uzależnia ważność albo określone skutki czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty. Na wyraźne żądanie strony notariusz może poświadczyć również godzinę oraz minutę okazania dokumentu.

Ponadto notariusz zajmuje się poświadczaniem pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, poprzez osobiste stawienie się w kancelarii.