Akty notarialne

Akty notarialne sporządzane są dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego – notariusz sporządza dokument notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Akt powinien zawierać oświadczenia woli (złożone wcześniej ustnie przez strony) i być odczytany przez notariusza lub w jego obecności. Po stwierdzeniu zgodności treści, akt zostaje podpisany przez notariusza oraz strony. Oryginał aktu zostaje w kancelarii, natomiast strony otrzymują wypis.

Kancelaria notariusz Olgi Andrzejewskiej najczęściej sporządza akty notarialne w przypadku umów:

  • sprzedaży, darowizny, zamian dotyczących nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • o dożywocie;
  • o zniesienie współwłasności nieruchomości;
  • o dział spadku, podział majątku wspólnego,
  • majątkowych małżeńskich,
  • oświadczenia właściciela o ustanowieniu przez niego użytkowania, służebności lub hipoteki.

kobieta przeglądająca dokumenty

Sporządzanie akt wykonujemy w ramach czynności notarialnych przeprowadzanych w naszej kancelarii. Oferujemy wsparcie i pomoc na każdym etapie postępowania.

Protokoły walnych zgromadzeń i zebrań

Notariusz zajmuje się także spisywaniem protokołów walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych – w przypadkach przewidzianych przez prawo, a także związanych z nimi kwestii, takich jak dziedziczenie, wprowadzanie zmian treści umów, likwidacja spółek, czy zmiana lokalizacji firmy.

Do pozostałych działań kancelarii związanych ze sporządzaniem aktów notarialnych, należy spisywanie protokołów w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, dotyczące w szczególności stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony obecnej – niestawiennictwa strony drugiej.