Akty notarialne

Akt notarialny sporządzany jest dla udokumentowania czynności prawnej lub zdarzenia prawnego. Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron. Akt powinien zawierać oświadczenia woli (złożone wcześniej ustnie przez strony) i być odczytany przez notariusza lub w jego obecności. Po stwierdzeniu zgodności treści, akt zostaje podpisany przez notariusza oraz strony. Oryginał aktu zostaje u notariusza, natomiast strony otrzymują wypis.

Kancelaria notariusz Olgi Andrzejewskiej najczęściej sporządza akty notarialne w przypadku:

 • umów sprzedaży, darowizny, zamian dotyczących nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umów o dożywocie,
 • umów o zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • umów o dział spadku, podział majątku wspólnego,
 • umów majątkowych małżeńskich,
 • oświadczenia właściciela o ustanowieniu przez niego użytkowania, służebności lub hipoteki.

 

Ponadto, takiej formy wymagają niektóre czynności prawa handlowego. Kancelaria dokonuje także czynności z zakresu prawa spadkowego, sporządzając:

 • testamenty,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • protokoły przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • umowy zbycia spadku i działu spadku.

Notariusz spisuje również protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach przewidzianych przez prawo.

Do pozostałych działań kancelarii związanych ze sporządzaniem aktów notarialnych, należy spisywanie protokołów w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, dotyczące w szczególności stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony obecnej – niestawiennictwa strony drugiej.