Sporządzanie protestów weksli i czeków w Olsztynie

Nasza kancelaria zajmuje się sporządzaniem weksli i czeków w Olsztynie, czyli faktów niezapłacenia weksli lub czeków – stosując właściwe dla tych czynności przepisy prawne.pieczątka na dokumencie

Protest weksla musi zawierać: nazwisko osoby żądającej protestu, a także danych drugiej strony, oznaczenie miejsca i dnia, w których próbowano dostarczyć lub dostarczono wezwanie, informacje mówiące o tym – ile i jakie egzemplarze przedstawiono, podpis osoby sporządzającej protest. Ponadto na dokumencie musi widnieć pieczęć urzędowa oraz numer protestu. Protest weksla sporządzany jest na odwrotnej stronie weksla lub na oddzielnej, dołączonej karcie.

Czek zawiera nazwę, polecenie zapłacenia określonej sumy, oznaczenie banku, podpis wystawcy, a także miejsce i datę wystawienia oraz płatności

Przyjęcia dokumentów na przechowanie u notariusza

Nasza kancelaria odpowiada za:

  • przyjmowanie (w celu przechowania) wszelkiego rodzaju dokumentów, także w szczelnie zamkniętych kopertach i teczkach;
  • przyjmowanie papierów wartościowych, a także pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej – w celu wydania ich osobie wskazanej przez stronę przy złożeniu lub jej następcy prawnemu;
  • udokumentowanie tych czynności;
  • prowadzenie specjalnego konta bankowego.

W naszej kancelarii sporządzisz także umowę sprzedaży u notariusza dowolnej nieruchomości.

Zarówno z przyjęcia dokumentu na przechowanie, jak i z przyjęcia depozytu – notariusz spisuje protokół. Dokument ten zawiera konkretne elementy, takie jak:

  • data przyjęcia;
  • dane osoby składającej dokument lub depozyt;
  • warunki, na których dokument lub depozyt ma zostać wydany w przyszłości.

Należy pamiętać, że przed przyjęciem na przechowanie materiałów w formie zamkniętej (np. dokumentów w kopercie), notariusz musi je obejrzeć.

Zalety przechowywania dokumentów i depozytu u notariusza

Do zalet przechowywania materiałów w kancelarii notarialnej, należy przede wszystkim bezpieczeństwo. Notariusz zabezpiecza je przed kradzieżą i uszkodzeniem w specjalnej skrytce lub w banku. Warto zaznaczyć, że do pozostawionych przedmiotów strona może mieć wgląd w dowolnym czasie – w godzinach otwarcia kancelarii. Jeśli istnieje taka potrzeba – Klient może uzyskać umowną liczbę kopii z przechowywanych dokumentów.