W jaki sposób sporządzić akt darowizny?

Umowa darowizny jest szczególnym rodzajem umowy dwustronnej, regulowanej prawem cywilnym, która prowadzi do nieodpłatnego przysporzenia obdarowanemu korzyści (wzbogacenia obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. W zależności od stopnia pokrewieństwa między osobami fizycznymi będącymi stronami a umowie ustala się wysokość opodatkowania darowizny. Jak sporządzić akt darowizny?

Co warto wiedzieć na temat darowizny?

Przedmiotem darowizny mogą być wszelkie prawa majątkowe, a także prawa niemające wartości majątkowej, jeżeli tylko mają jakąś wartość dla konkretnych stron umowy. Istotą umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy, do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku należy do istoty umowy darowizny. Oświadczenie darczyńcy powinno być pod rygorem nieważności złożone w formie aktu notarialnego. Gdy jednak przyrzeczone świadczenie zostało spełnione — umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna. Sama forma umowy darowizny wynika z chęci dania czasu darczyńcy na przemyślenie swej decyzji i niezobowiązywania go w razie jej zmiany. Gdy przedmiotem darowizny jest nieruchomość albo spadek wymóg spisania aktu notarialnego dotyczy obydwu stron umowy. Gdy obdarowany zachował się w stosunku do darczyńcy w sposób krzywdzący i rażąco niewdzięczny darowiznę można cofnąć — odwołać.

Jak należy sporządzić akt darowizny?

Umowa powinna być sporządzona w formie pisemnej, musi ona zawierać: miejsce i datę sporządzenia umowy, oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz adres darczyńcy i obdarowanego, oraz numery seryjne dowodów tożsamości), oznaczenie przedmiotu darowizny oraz oświadczenie darczyńcy, że przedmiot jest jego własnością i nie jest przedmiotem zastawu, zabezpieczenia. Należy podać też oświadczenie o darowiźnie i jej przyjęciu, wskazać datę wykonania darowizny i określić stronę, która ponosi koszty zawarcia aktu. Na koniec podaje się ilość sporządzonych egzemplarzy regulacje prawne i podpisy stron.