Rodzaje aktów notarialnych

Akt notarialny jest dokumentem sporządzonym przez notariusza, który pełni funkcję urzędnika publicznego i daje gwarancję prawną wszelkim czynnościom zawartym w akcie. W Polsce istnieje wiele rodzajów aktów notarialnych, które można podzielić na kilka głównych kategorii. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich, takie jak akty poświadczenia, akty prawne czy akty spadkowe.

Akty poświadczenia

Akty poświadczenia to jedne z najczęściej występujących aktów notarialnych. Ich głównym celem jest potwierdzenie prawdziwości określonych dokumentów, oświadczeń czy podpisów. W praktyce akty te obejmują między innymi poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia zgodności kopii z oryginałem czy poświadczenie podpisu na dokumencie.

Akty prawne

W tej kategorii znajdują się akty notarialne mające na celu uregulowanie stosunków prawnych między stronami. Do najważniejszych rodzajów aktów prawnych należą m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny, umowy o dożywocie, ustanowienie hipoteki czy też ustanowienie służebności.

Jednym z najczęściej zawieranych aktów prawnych są umowy sprzedaży nieruchomości. Notariusz udziela przy tym wsparcia prawnego i doradza klientom, aby przenieść własność nieruchomości na rzecz kupującego.

Z kolei np. darowizna to czynność prawna, która polega na nieodpłatnym przekazaniu określonych dóbr materialnych na rzecz obdarowanego. W przypadku darowizny nieruchomości notariusz np. w Olsztynie sporządza akt notarialny, który reguluje warunki darowizny oraz potwierdza jej legalność.

W przypadku umów o dożywocie polegają one na przekazaniu przez jedną stronę własności nieruchomości drugiej stronie w zamian za zapewnienie dożywotniego utrzymania (np. mieszkania i wyżywienia).

Akty spadkowe

Akty spadkowe to dokumenty sporządzone przez notariusza w celu uregulowania kwestii prawnych związanych ze spadkiem. W praktyce obejmują one między innymi poświadczenia dziedziczenia, sporządzenie testamentu, podział majątku czy przyjęcie spadku.

Warto zwrócić się o pomoc do notariusza w każdym przypadku, gdy potrzebujemy sporządzenia aktu notarialnego. Notariusz udziela niezbędnych informacji oraz doradza klientom w sprawach prawnych dotyczących aktów notarialnych.