Jakie opłaty pobiera notariusz?

Zakup mieszkania, domu czy działki, stanowi niewątpliwie znaczący wydatek w życiu każdego człowieka. W planowaniu zakupu wybranej nieruchomości, oprócz jej ceny należy też uwzględnić inne koszty, jakimi są opłaty notarialne. Czym zajmuje się notariusz? Jakie opłaty są przez niego pobierane przy okazji wykonywanych przez niego czynności? Zapraszam do lektury i poznania odpowiedzi na postawione pytania.

Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz jest prawnikiem zajmującym się tworzeniem aktów stosowania prawa, czyli aktów notarialnych oraz przeprowadzającym czynności, za które pobierane są opłaty notarialne. Ta funkcja należy do zawodów zaufania publicznego i przysługuje mu ochrona funkcjonariuszy publicznych.

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu korzystał z usług notariusza. Stworzone przy jego pomocy akty notarialne gwarantują, że zawarte w nich informacje są zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Są to m.in. umowy sprzedaży nieruchomości, akty własności, dokumenty zakładania spółek czy te dotyczące odziedziczonego spadku. Dzięki kancelariom notarialnym mniej spraw trafia do sądów, gdyż mogą zostać polubownie rozstrzygnięte dzięki umowom sporządzonym przez kancelarię notarialną. Do najważniejszych dokumentów, po jakie warto udać się do notariusza, należą:

  • akt notarialny sporządzany przy okazji sprzedaży lub kupna nieruchomości, który stanowi pełnoprawne zakończenie całej transakcji,
  • intercyza małżeńska wprowadzająca rozdzielność majątkową między małżonkami,
  • postępowanie spadkowe, które pod warunkiem zgody wszystkich spadkobierców objętych spadkiem, można przeprowadzić polubownie u notariusza.

Do jego obowiązków należy również poświadczanie różnorodnych papierów, które dzięki jego podpisowi zyskują moc dokumentu urzędowego. Zalicza się do nich np. nadanie pełnomocnictwa, umowy związane z użytkowaniem wieczystym, ustanowienie odrębnej własności lokalu czy darowizny.

Dodatkowo notariusz poświadcza zgodność podpisu widniejącego na dokumencie z oryginałem, zgodność kopii dokumentu z oryginałem, prawomocność testamentu, weksli, czeków oraz różnorodnych oświadczeń i protokołów.

Opłaty pobierane przez notariusza przy okazji wykonywanych czynności notarialnych

Na opłaty uiszczane przy dokonywaniu czynności notarialnych składają się następujące elementy:

  • taksa notarialna, czyli pobierane przez notariusza wynagrodzenie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), przekazywany organom podatkowym; jej maksymalna stawka uzależniona jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej,
  • opłaty sądowe pobierane przez notariusza przy okazji złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej, które w imieniu stron następnie odprowadza do właściwych sądów,
  • opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego, których to notariusz ma obowiązek pobrania w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
  • podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn, pobierane przez notariusza i odprowadza w imieniu stron do właściwych urzędów skarbowych.