Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

WYMAGANE DOKUMENTY

  1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
  2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
  4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
  5. wartość rynkowa lokalu,
  6. warunki i data wydania lokalu,
  7. nr konta bankowego,
  8. zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  9. zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  10. dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

← Wymagane dokumenty