Sprzedaż lub darowizna działki

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. odpis zwykły z księgi wieczystej,
 2. podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 3. dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
 4. dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 5. wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),
 6. warunki i data wydania działki,
 7. nr konta bankowego,
 8. dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 9. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy,
 10. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 11. ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział,
 12. mapa sytuacyjna do celów prawnych

← Wymagane dokumenty