Opłaty i podatki

Taksa notarialna stanowi wynagrodzenie notariusza za dokonaną czynność notarialną. Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest indywidualnie. Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Notariusz pobiera również podatki i opłaty:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • opłatę sądową.

Informacje dodatkowe:

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.