Poświadczenia

Notariusz poświadcza:

  • własnoręczność podpisu,
  • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
  • datę okazania dokumentu,
  • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
  • sporządza elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii.